Privatumo politika

Patvirtinta UAB „HR Hint Online” vadovo 2023-06-05 įsakymu Nr. 1

PRIVATUMO POLITIKA

 

1.Ką reiškia ir kam taikoma ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisykles, kurios taikomos UAB „HR Hint Online”, juridinio asmens kodas 305080206, buveinė adresu M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@hrklubas.lt, tel. Nr. +370 698 38832, Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenys: UAB Privacy Partners (info@privacypartners.lt) (toliau Bendrovė arba Duomenų valdytojas) interneto svetainės www.hrklubas.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų / naudotojų; HR klubo narių bei partnerių / paslaugų teikėjų asmens duomenims.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų. 

Ši privatumo politika netaikoma interneto svetainės www.hrklubas.lt pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklalapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.  

 

2. Kaip Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:

 • teikiate užklausas bei savo asmens duomenis per Bendrovės Interneto svetainę www.hrklubas.lt;
 • kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • perkate narystę HR klube; 
 • registruojatės (prisijungiate) mūsų Interneto svetainėje prie savo paskyros; 
 • registruojatės (prisijungiate) prie esamos arba ALUMNI HR klubo narių grupių Facebook;
 • registruojatės ir dalyvaujate mūsų organizuojamose mokymuose / seminaruose / konferencijose;
 • sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje;
 • teikiate Bendrovei paslaugas;
 • kitu būdu pateikiate savo asmens duomenis.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.    

 

3. Renkami asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais: 

3.1. HR klubo veikla

Tikslas 

HR klubo narystės sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

Duomenų subjektai 

 • Bendrovės klientai fiziniai asmenys; 
 • Bendrovės klientai juridinių asmenų atstovai.

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • banko sąskaitos ir mokėjimo už narystę duomenys; 
 • duomenys apie kliento darbdavį;
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys;
 • kiti duomenys, kai tai būtina tinkamai įvykdyti teisės aktuose ir nustatytas pareigas ir sutartinius įsipareigojimus.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis, o tvarkomų duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma individualiai, vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu.  

Teisinis pagrindas 

Sutarties su Jumis sudarymas arba vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis arba su Jūsų atstovaujamu darbdaviu sudarytos sutarties. 

Saugojimas 

Jūsų asmens duomenys, susiję su sutarties sudarymu, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. 

Kiti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, fizinis adresas) saugomi 1 mėnesį nuo narystės galiojimo pabaigos. 

 3.2. Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas 

Tikslas 

Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas. 

Duomenų subjektai 

 • Bendrovės partneriai / tiekėjai; 
 • Bendrovės partnerių / tiekėjų atstovai. 

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys. 

Teisinis pagrindas 

Sutarties su Jumis sudarymas arba vykdymas, jeigu Bendrovės partneris / tiekėjas yra fizinis asmuo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis arba su Jūsų atstovaujamu partneriu arba tiekėju sudarytos sutarties. 

Saugojimas 

Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 1 metus po atitinkamo duomenų pateikimo. 

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką. 

3.3. Tiesioginis bendravimas 

Tikslas 

Jūsų užklausų, kurias Bendrovei pateikiate el. paštu arba telefonu, bei kitokio tiesioginio bendravimo administravimas. 

Duomenų subjektai 

Asmenys, teikiantys užklausas Bendrovės el. paštu arba telefonu, arba kitaip tiesiogiai bendraujantys su Bendrove. 

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys. 

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos ar bendravimo būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta. 

Teisinis pagrindas 

Mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią bei išsamią informaciją apie mūsų veiklą ar kitus Jus dominančius klausimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Saugojimas 

Duomenys saugomi 1,5 metų po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką. 

3.4. Tiesioginė rinkodara

Tikslas 

Bendrovės paslaugų siūlymas ir informavimas apie jas bei apklausos apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir jų kokybę. 

Duomenų subjektai 

Asmenys, gaunantys Bendrovės tiesioginę rinkodarą el. paštu ar kitais elektroninės komunikacijos kanalais (rinkodara per kitas interneto svetaines, socialinių tinklų rinkodara ir kiti skaitmeninės rinkodaros metodai). 

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys. 

Teisinis pagrindas 

Mūsų teisėtas interesas informuoti mūsų klientus apie panašias mūsų paslaugas arba teirautis klientų nuomonės apie jas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Asmenų, davusių sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų, informavimas apie mūsų teikiamas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

Saugojimas 

Duomenys saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki jo atšaukimo, jei tai įvyktų anksčiau.  

3.5. Priminimai apie narystės pabaigą

Tikslas 

Priminimai apie besibaigiančią / pasibaigusią HR klubo narystę siekiant užtikrinti nepertraukiamą Bendrovės paslaugų teikimą klientams.

Duomenų subjektai 

 • HR klubo nariai;
 • HR klubo buvę nariai. 

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys. 

Teisinis pagrindas 

Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, t.y. priminti klientams apie besibaigiančią narystę ir užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų tęstinumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) 

Saugojimas 

Priminimai apie besibaigiančia narystę siunčiami likus 3 mėnesiams ir vienam mėnesiui iki narystės pabaigos. Pasibaigus narystei kliento duomenys saugomi vieną mėnesį per kurį išsiunčiami du priminimai.

Jeigu HR klubo narystės sutartis per nustatytą saugojimo laikotarpį nebus sudaryta,  kliento duomenys šiuo tikslu nebus naudojami.

Jeigu klientas sutinka būti įtrauktas į ALUMNI grupę, kliento pateikti kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys) bus naudojami siekiant atpažinti klientą jungiantis prie HR klubo ALUMNI grupės Facebook. 

3.6. Socialiniai tinklai

Tikslas 

Bendrovės socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) paskyrų / grupių administravimas ir komunikacija su socialinių tinklų naudotojais.  

Duomenų subjektai 

 • HR klubo nariai;
 • Socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) naudotojai, komunikuojantys su Bendrovės paskyromis, pateikiantys užklausų formas. 

Asmens duomenys 

 • profilio socialiniame tinkle pavadinimas arba vardas, pavardė; 
 • profilio nuotrauka; 
 • vieši komentarai bei kitokios interakcijos su Bendrovės socialinių tinklų paskyromis; 
 • komunikacija uždarose grupėse;
 • susirašinėjimo su Bendrove turinys, jei toks būtų. 

Teisinis pagrindas 

Mūsų teisėtas interesas bendrauti su socialinių tinklų naudotojais mūsų paskyrose / grupėse ir teikti klientams informaciją jiems patogiu būdu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Saugojimas 

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose.

3.7. Kliento savitarna 

Tikslas 

Suteikti klientams paslaugas jiems patogiu būdu. 

Duomenų subjektai 

 • HR klubo nariai

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • duomenys apie prisijungimą;
 • kiti kliento pateikti duomenys. 

Teisinis pagrindas 

Sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Saugojimas 

Duomenys saugomi 2 mėnesius po narystės pabaigos. 

3.8. Renginių / mokymų organizavimas ir viešinimas

Tikslas 

Renginių (įskaitant mokymus) organizavimas ir viešinimas. 

Duomenų subjektai 

 • HR klubo nariai;
 • Paslaugų teikėjai (pvz. lektoriai).

Asmens duomenys 

 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas); 
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys); 
 • asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas); 
 • informacija apie darbo patirtį;
 • komunikacija renginio organizavimo tikslais;
 • kiti paslaugų teikėjo pateikti duomenys (pvz. išsilavinimas).

Teisinis pagrindas 

Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), sutartis su paslaugų teikėju (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)  arba mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Saugojimas 

Renginio vaizdo įrašai saugomi 10 metų, kiti asmens duomenys saugomi iki 1 metų arba duomenų subjekto sutikimo atšaukimo. 

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką. 

3.9. Interneto svetainės funkcijos ir slapukai

Jums lankantis Bendrovės Interneto svetainėje, Mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

3.10. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pvz., pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo) ir dar 1 metus. 

 

4. Kam yra atskleidžiami Jūsų duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų / kontraktorių ir mūsų Bendrovės IT / komunikacines / konsultacines / audito / teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų: 

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo. 
 • subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.

 

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Nors Bendrovė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Bendrovė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos visiško saugumo, kadangi šiuolaikinės technologijos negali suteikti visais atvejais saugaus duomenų perdavimo arba saugojimo metodo. Bendrovė pasilieka teisę pritaikyti naujas saugumo technologijas esant būtinybei ir laikinai apriboti paslaugų teikimą esant įtarimams dėl saugumo pažeidimų. 

 

6. Jūsų teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. 

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųsti mums laišką el. paštu: info@hrklubas.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.    

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą.

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@hrklubas.lt arba kreiptis telefonu +370 698 38832.

 

7. Informacija apie interneto svetainę ir jos savininkus

Interneto svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Interneto svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ir paslaugų ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Interneto svetaine, paskyromis socialiniuose tinkluose, skaitmeninės rinkodaros kanalais platinama ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Bendrovei, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Bendrovės partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų. 

HR klubo turinys skirtas tik asmeniniam naudojimui. Turinys saugomas autorių teisių ir bet koks kopijavimas, dauginimas, platinimas ir viešinimas yra draudžiami. Be aiškaus Bendrovės leidimo, Jūs neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Interneto svetainėje esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius. 

 

8. Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Interneto svetainėje. 

 

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024 m. kovo 29 d.