Narystės pirkimo sąlygos

HR KLUBO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 

1.SĄVOKOS

1.1 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
1.2 Paslaugų teikėjas – HR HINT ONLINE, UAB, įmonės kodas 305080206, M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, valdanti svetainėje www.klubas.lt  registruojamus asmens duomenis. Svetainės elektroninio pašto adresas info@klubas.lt, tel. Nr. +37069838832.
1.3 Projektas – tai Paslaugų teikėjo www.klubas.lt svetainėje sukurtas mokomojo turinio HR klubas projektas, kuriame yra pateiktas skaitmeninis turinys bei nuotolinės paslaugos, susijusios su personalo valdymu ir jo vystymu, personalo valdymo atstovų kompetecijos kėlimu ir palaikymu – personalo valdymo procesų aprašymai, juos palydintys šablonai, susisteminti įrankiai ir metodai, padedantys vystyti verslą ir formuoti personalo valdymo politiką ir vidinę organizacijų kultūrą, edukacinio pobūdžio paskaitos, teikiama personalo valdymo atstovams reikalinga ir naudinga informacija.
1.4 Klientas – Svetainėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs Projekto HR klubas metinę narystę bei siekiantis gauti Svetainėje viešinamas personalo valdymo konsultacijų paslaugas.
1.5 Narystė – Kliento įsigyta metinė HR klubas narystė, suteikianti Klientui galimybę naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis bei visais Svetainėje teikiamais privalumais.
1.6 Privatumo politika – Svetainėje patalpintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Duomenų valdytojų. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Svetainėje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.
1.7 Svetainė – tai Duomenų valdytojų valdomas tinklalapis www.klubas.lt
1.8 Intelektinė nuosavybė – HR Klubas svetainė, jos struktūra, jos turinys, programiniai kodai, kompiuterių programos ir atskiri svetainės elementai (įskaitant tekstus, grafiką, vaizdus, garso ir vaizdo medžiagą ir kt. elementus, prieinamus lankytojui) taip pat bet kokia informacija, kuri (ar prieiga prie kurios) pateikiama Klientui užsakius Narystę, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymai, dokumentai, šablonai, struktūros, metodikos, principai, programos, bet kokia mokomoji, konsultacinė ar kitokio pobūdžio rašytinė, garsinė, vaizdinė ar kita medžiaga, pateikiama Klientui sutarčių vykdymo eigoje, yra saugoma autorių, gretutinių teisių, kaip komercinė paslaptis, know-how ir/ar sutartiniu pagrindu ir bet kuriuo atveju šalių aiškiai pripažįstama išimtine Paslaugų teikėjo nuosavybe.
1.9 Taisyklės – šios naudojimosi Svetaine taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Svetainės bei Narystės teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas įsigyti metinę Narystę, naudotis Narystės teikiamas privalumais, stebėti mokymų įrašus, paskaitas, gauti visą reikalingą informaciją, naudotis HR Gidu, gauti partnerių pasiūlymus.
1.10 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.11 Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


2. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

2.1 Klientas gali naudotis Naryste tik susipažinęs su Privatumo politika bei susipažinęs ir sutikęs su Naudojimosi taisyklėmis.

2.2 Klientas, pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su www.klubas.lt  Svetainės naudojimosi Taisyklėmis“,  o taip pat pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau su www.klubas.lt  Svetainės Privatumo politika“, patvirtina, kad jis įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam aiškios ir suprantamos, su naudojimosi Taisyklėmis jis sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Klientas supranta, kad Privatumo politika yra skirta informuoti jį apie tvarkomus Asmens duomenis, jų saugojimo terminą, tvarkymo tikslus, pagrindus ir apimtį, o taip pat pateikti informaciją Klientui apie jo turimas Asmens duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimo tvarką. Taisykles bei Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Klientui atliekant apmokėjimą už Narystę, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Svetainėje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Kliento asmeninėje paskyroje.

2.3 Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš pateikdamas užsakymą, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę nustatytoje vietoje. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis

2.4 Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Klientas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

2.5 Paslaugų tiekėjas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems bent vieną iš apačioje pateikiamų taisyklių.

2.6 Paslaugų teikėjas turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai – papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Svetainėje, išskyrus atvejus, kai Svetainėje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais – papildymais Klientas privalo susipažinti ir jų laikytis.


3. NAUDOJIMASIS SVETAINE

3.1 Procesas, susijęs su naudojimusi Svetaine, susideda iš  tokių etapų:

      3.1.1 Klientas nusiperka metinę HR klubo narystę;

      3.1.2 Apmokėjimo formoje Klientas suveda savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį  ir pasirenka apmokėti už narystę banko kortele:

                   3.1.2.1 Klientas turi suvesti banko kortelės numerį, galiojimo terminą ir kitą, atiskaitymui reikalingą informaciją. Atitinkamai, tą pačią kitų metų dieną, kurią buvo atliktas pirmasis Narystės apmokėjimas,  yra nuskaičiuojamas Narystės mokestis dar vieneriems metams. 

                   3.1.2.2 Apmokėjimas vykdomas per mokėjimų surinkimo partnerį MakeCommerce.lt (MakeCommerce™ by, Maksekeskus AS, Liivalaia 45, Talinas, Estija. Biuras Lietuvoje: Savanorių pr. 1, Vilnius, Telefonas: +370 655 50064, support@makecommerce.lt) – Klientas suveda savo kortelės duomenis ir tuomet yra vykdomas apmokėjimas pagal MakeCommerce.lt taisykles. Narystės atnaujinimas vykdomas taip, kaip tai nurodyti Taisyklių 3.1.2.1. punkte.

3.2 Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti asmens Narystę, jei automatinis Narystės mokesčio nuskaičiavimas nepavyksta 3 kartus ir Paslaugų teikėjui nepavyksta su šiuo asmeniu susisiekti.


4. DUOMENŲ PATEIKIMAS IR TAPATYBĖS NUSTATYMAS

4.1 Klientas, apmokėjęs Narystę ir norėdamas toliau tęsti naudojimąsi Svetainės teikiamomis paslaugomis, turi suvesti savo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kreditinės kortelės duomenis.
4.2 Klientui draudžiama įvesti ne savo, o kito asmens duomenis, jais naudotis kaip savo, tam neturint notarinio įgaliojimo atstovauti kitą fizinį asmenį. Klientas yra pilna apimtimi atsakingas už suvedamų duomenų teisingumą.
4.3 Tais atvejais, kai registracija yra atliekama juridinio asmens, o apmokėjimas vykdomas iš juridinio asmens atsiskaitomosios banko sąskaitos, Paslaugų teikėjas turi teisę paprašyti Kliento pateikti juridinio asmens įgaliojimą fiziniam asmeniui, kuris atliko registraciją bei inicijavo mokėjimo operaciją arba pateikti išrašą iš Juridinių asmenų registro, kuriame matytųsi atstovavimo teisę turintis asmuo. Įgaliojimas privalo būti pasirašytas juridinio asmens direktoriaus. Juridiniam asmeniui nepateikus paprašyto įgaliojimo ar išrašo iš Juridinių asmenų registro, Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas.

 

5. NARYSTĖS NUTRAUKIMAS

5.1 Norint  nutraukti HR klubas Narystę, Klientas turi  apie tai pranešti el. Paštu info@klubas.lt  likus bent 10 (dešimt) darbo dienų iki kito  Narystės atnaujinimo apmokėjimo. Šią datą galima rasti prisijungus prie HR klubas Narystės. Jeigu Klientas apie Narystės atšaukimą praneša vėliau nei 10 (dešimt) darbo dienų iki metinės Narystės mokesčio atnaujinimo ir/ar jau  įvykus Narystės apmokėjimui, pinigai už einamuosius metus nėra grąžinami.

5.2 Atšaukus Narystę, Klientas ir toliau turės prieigą prie visų HR klubas suteiktų paslaugų, seminarų, paskaitų iki Narystės galiojimo datos pabaigos. Visas HR klubas Narystės turinys, paslaugos ir produktai visuomet išlieka Paslaugų teikėjo nuosavybe, kurią dauginti ir platinti yra griežtai draudžiama.

 

6. AUTORINĖS TEISĖS

6.1 Klientas turi teisę panaudoti jam pateikiamą Intelektinę nuosavybę tik savo augimo, mokymosi ar darbo funkcijų vykdymo tikslais, sutarties ribose. Draudžiama be išankstinio rašytinio Paslaugų teikėjo leidimo panaudoti svetainės turinį ir bet kokią Paslaugų teikėjo Intelektinę nuosavybę bet kokiais kitais būdais, perleisti kitiems asmenims.
6.2 Asmenims, nesantiems Klientais, draudžiama naudoti Paslaugų teikėjo Intelektinę nuosavybę.
6.3 Neribojant aukščiau pateiktų draudimų bendro pobūdžio, be kita ko, draudžiama: 

     6.3.1 kopijuoti, atgaminti, viešai skelbti, padaryti prieinama internete ar (atlygintinai ar neatlygintinai) perleisti tretiesiems asmenims Intelektinę nuosavybę;
     6.3.2 įrašyti, eksploatuoti, rinkti arba kaupti Intelektinę nuosavybę ne pagal Taisykles;
     6.3.3 bandyti apeiti apsaugą, trukdyti tinkamai veikti HR Hint Online svetainei ar serveriams, kuriuose talpinama Intelektinė nuosavybė.
6.4 Paslaugų teikimo metu Klientui pateikiamos Intelektinės nuosavybės atžvilgiu Paslaugų teikėjas Klientui suteikia neišimtinę atšaukiamą ir neperleidžiamą licenciją, kuria leidžiama tik įprastinė prieiga prie atitinkamu Paslaugų planu įsigytų Paslaugų. Šia licencija Klientui nesuteikiamos jokios kitos teisės, ypač jokia teisė panaudoti Intelektinės nuosavybės turinį komerciniais tikslais.

 

7. DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATAI

7. 1 Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti.
7.2
Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jo Duomenis, pateiktus siekiant gauti Narystę, Paslaugų teikėjas valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
7.3 Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas gautų ir tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas. Kliento Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Kliento sutikimą. Kliento sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Paslaugų teikėjas šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Klientui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Paslaugų teikėjo veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan. Klientas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Paslaugų teikėjui Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
7.4 Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Paslaugų teikėjui pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas Reglamente numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Klientas tai gali padaryti pateikęs rašytinį prašymą Paslaugų teikėjui  Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
7.5 Paslaugų teikėjas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinta bendradarbiavimo pagrindu. Tretiesiems asmenims Kliento duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka


8. ATSAKOMYBĖ

8.1 Klientas yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Klientas pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento Paslaugų teikėjo patirtų nuostolių atlyginimo.
8.2
Klientas, įsigydamas Paslaugas, patvirtina savo supratimą, jog Paslaugos yra pagalbinė priemonė leidžianti lengviau valdyti personalą, teikianti neprivalomo pobūdžio rekomendacijas ir padedanti pasirinkti tam tikrų procesų eigą, tačiau savo personalą savo nuožiūra, pastangomis ir atsakomybe valdo pats Klientas. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už galutinį Kliento pasiektą rezultatą naudojantis Paslaugomis.
8.3 Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į Paslaugų teikėjo rekomendacijas ir Klientas įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.4 Klientas yra atsakingas už visus veiksmus, atliekamus prisijungus naudojant prisijungimo duomenis. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
8.5 www.hrklubas.lt svetainėje gali būti talpinamos nuorodos į kitų subjektų valdomus interneto svetaines / tinklalapius. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6 Paslaugų teikėjas negali garantuoti, kad www.hrklubas.lt svetainė ir joje veikianti sistema visuomet bus prieinamos, o duomenų persiuntimas visuomet bus greitas ir kokybiškas. Paslaugų teikėjas nebus atsakingas tuo atveju, jei neįmanoma pasiekti svetainės, naudotis Paslaugomis dėl bet kokių Paslaugų teikėjo nekontroliuojamų arba trečiųjų asmenų atliekamų veiksmų. Pavyzdžiui, Paslaugų teikėjas neatsako už netinkamą interneto, elektros ar kito tinklo veikimą, dėl kurio sutriktų svetainės veikimas, duomenų praradimą, pakeitimą, iškraipymą, netinkamą kompiuterio programų veikimą, programines klaidas, virusines programas, žalą galinio naudojimo įrenginiams.
8.7 Klientas yra informuotas, kad Paslaugų teikėjas esant būtinybei be atskiro įspėjimo gali trumpam nutraukti prieigą prie www.hrklubas.lt svetainės dėl techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl techninės priežiūros darbų ir tokiu atveju jis nėra atsakingas už svetainės duomenų neprieinamumą. Klientas sutinka su tokiais aukščiau nurodytais galimais trikdžiais ir atsisako pretenzijų šiuo atžvilgiu.
8.8 Nesilaikydamas Taisyklių, Klientas prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių ir įgyja pareigą atlyginti Paslaugų teikėjo bei trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
8.9 Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento patirtus nuostolius, jei jie patirti nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Klientui buvo suteikta.

 

9. PAKEITIMAI

9.1 Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti aukščiau išdėstytas taisykles ir sąlygas. Įvykus pakeitimams, apie tai bus pranešta šiame Svetainės puslapyje, o tolimesnis Svetainės lankymas ir joje teikiamų paslaugų naudojimas patvirtina, kad tai darantis asmuo su šia sąlyga sutinka.

9.2 Naudojimasis Svetaine bei joje teikiamomis paslaugomis patvirtina jūsų sutikimą su šiame puslapyje išdėstytomis Paslaugų teikimo sąlygomis ir taisyklėmis. Kilus klausimams prašome susisiekti el. paštu info@hrklubas.lt

 

Šios Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024 m. kovo 29 d. 

Konkurencijos politika

Konkurencijos politika

Konkurencijos politika

Konkurencijos politika