Konkurencijos politika

Patvirtinta UAB „HR Hint Online” vadovo 2024-05-21 įsakymu Nr. 1

HR KLUBAS KONKURENCIJOS REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI UŽTIKRINIMO POLITIKA

 

1.Sąvokos

 • Paslaugų teikėjas – HR HINT ONLINE, UAB, įmonės kodas 305080206, M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, valdanti svetainėje www.klubas.lt  registruojamus asmens duomenis. Svetainės elektroninio pašto adresas info@klubas.lt, tel. nr. +37069838832.
 • Projektas – tai Paslaugų teikėjo www.klubas.lt svetainėje sukurtas ir valdomas mokomojo turinio HR klubas projektas, kuriame yra pateiktas skaitmeninis turinys bei nuotolinės paslaugos, susijusios su personalo valdymu ir jo vystymu, personalo valdymo atstovų kompetecijos kėlimu ir palaikymu – personalo valdymo procesų aprašymai, juos palydintys šablonai, susisteminti įrankiai ir metodai, padedantys vystyti verslą ir formuoti personalo valdymo politiką ir vidinę organizacijų kultūrą, edukacinio pobūdžio paskaitos, teikiama personalo valdymo atstovams reikalinga ir naudinga informacija.
 • Verslo partneris – Visos Trečiosios šalys, pvz., klientai, tiekėjai, agentai, konsultantai ir kiti asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja projekto HR Klubas veikloje.

 

2. Ką reiškia ir kam taikoma ši Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika?

Ši Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika (toliau – Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika) pateikta informacijos apie tai, kaip elgtis su  UAB „HR Hint Online”, juridinio asmens kodas 305080206, buveinė adresu M. Valančiaus g. 3-3, LT-03105 Vilnius, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas info@hrklubas.lt, tel. Nr. +370 698 38832, projekto HR Klubas konkurentais ir Verslo partneriais laikantis konkurencijos teisės nuostatų.

Konkurencijos teisė saugo laisvą ir atvirą konkurenciją nuo įmonių apribojimų. Laisva ir atvira konkurencija yra vienas iš ramsčių, kuriais grindžiama mūsų ekonomikos sistema. Ji skatina veiksmingumą, kuria augimą ir darbo vietas ir garantuoja vartotojams modernių produktų prieinamumą už pagrįstą kainą. Konkurencijos teisė užtikrina, kad tai taip ir liktų. Be to, vienodai svarbus aspektas yra jos galimybė apsaugoti projektą HR Klubas nuo kitų įmonių antikonkurencinės praktikos.

 

3. Verslo partnerių savarankiškumas ir konkurencijos teisės laikymasis 

Paslaugų teikėjas yra informuotas ir žino, jog Verslo partneriai savo veikloje savarankiškai ir nepriklausomai priima sprendimus dėl Verslo partnerių komercinės veiklos sąlygų, ir, kad konkurencijos teisės reikalavimų laikymasis yra svarbi Verslo partnerio komercinės politikos dalis, todėl Verslo partneris siekia ir imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti veiksmingą konkurencijos teisės normų laikymąsi.

 

4. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai dėl konkurencijos teisės laikymosi

 • Paslaugų teikėjas savo projekto HR Klubas veikloje laikėsi, laikosi ir įsipareigoja ateityje laikysis visų konkurencijos teisės reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant draudimų sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus, piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atlikti nesąžiningos konkurencijos veiksmus ir pan.;
 • Paslaugų teikėjas savo projekto veikloje ėmėsi ir ateityje imsis visų reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad Teikėjo veikloje būtų laikomasi konkurencijos teisės reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant Tiekėjo atsakingų darbuotojų tinkamą informavimą apie tokius konkurencijos teisės reikalavimus, jų apmokymą ir drausminimą.

 

5. Informacijos dalijimosi kriterijai

 • Būtent informacijos, kuria keičiamasi, rūšis lemia, ar dėl keitimosi informacija galima daryti išvadas apie esamą ar būsimą susijusių įmonių verslo elgesį, ir ar tai gali sumažinti konkurencinį spaudimą.
 • Apskritai, yra tam tikrų informacijos rūšių, kurios neturėtų kelti susirūpinimo dėl konkurencijos teisės („leidžiamas temos“) ir kitos informacijos rūšys, kuriomis praktiškai niekada negalima dalintis su konkurentais (temos, susijusios su konkurencija, „draudžiamos temos“) . Galiausiai, yra informacijos rūšių, dėl kurių gali kilti problemų pagal konkurencijos teisę, kai tam tikrais atvejais ja dalijamasi su konkurentais (konkurencijos požiūriu jautri informacija, „kritinės temos“).
 • Leidžiamos šios temos:
  • viešai prieinama informacija Paslaugų teikėjo projekto HR Klubas internetinėje svetainėje, kita vertus, negalima keistis informacija ar duomenimis, viršijančiais viešai žinomos informacijos mastą;
  • bendri klausimai, susiję su technologijomis ar mokslu, pavyzdžiui, technologinės naujovės;
  • klausimai, kuriais Paslaugų teikėjas ir valdomas projektas HR Klubas nekonkuruoja su kuria nors iš susijusių įmonių.
 • Draudžiami klausimai, t. y., projekto HR Klubas verslo partneriams neleidžiama keistis informacija apie juos su konkurentais:
  • visa informacija, susijusi su kainomis, pvz., kainodaros politika, pirkimo ar pardavimo kainos ar jų sudedamosios dalys, planuojami kainų pakeitimai;
  • pardavimo politika, pardavimo kiekiai, pardavimo teritorijų ir klientų paskirstymas, klientų ar tiekėjų reikalavimų ar skundų valdymas.
 • Kritinės svarbos klausimai, t. y., projekto HR Klubas verslo partneriams neleidžiama keistis informacija, susijusia su šiais klausimais, su konkurentais, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turėjo būti viešai žinoma arba teisės skyrius ar organizacijos atitikties užtikrinimo skyrius aiškiai davė sutikimą:
  • pardavimo sąlygos;
  • išlaidos;
  • investicijos;
  • pajamos, pardavimo skaičiai ir rinkos dalys, kurios (kurie) nėra viešai žinomi.
 • Galiausiai, su konkurencija susijusi informacija – tai Paslaugų teikėjo ir valdomo projekto HR klubas paslapčių dalis. Neatsižvelgiant į konkurencijos teisėje numatyta prievoles, visi  Verslo partneriai dalyvauti susijusioje veikloje privalo išlaikyti šių verslo paslapčių konfidencialumą pagal galiojančius reikalavimus. Pagal šias taisykles kategoriškai draudžiama atskleisti komercines paslaptis tretiesiems asmenims.

 

6. Keitimasis duomenimis per duomenų informacines sistemas

Verslo partneriai turi būti atsargūs dalindamiesi bet kokios rūšies informacija (susijusia su konkurencija) su Trečiosiomis šalimis per duomenų informacines sistemas ir (arba) planuodami įgyvendinti naujus duomenų informacijos srautus per vidines ar išorines duomenų informacines sistemas su Trečiosiomis šalimis (pvz., tiekėjais, klientais ir kt.).

 

7. Priemonės pažeidus konkurencijos teisės reikalavimus

Antikonkurencinis Trečiųjų šalių elgesys gali neigiamai paveikti projekto HR Klubas reputaciją, net jei jos nebuvo įtrauktos į tokią praktiką. Štai kodėl Paslaugų teikėjas projekto HR Klubas veikloje siekia su visais savo Verslo partneriais bendrų sąžiningumo standartų.

Paslaugų teikėjas, sužinojęs apie jo vykdomą, įvykdytą ar planuojamą (gresiantį) konkurencijos teisės reikalavimų pažeidimą, įsipareigoja nedelsdamas imtis priemonių tam, kad nutrauktų galimą pažeidimą ir/ arba užkirstų kelią galimo pažeidimo neigiamų pasekmių atsiradimui bei sumažintų jų galimą poveikį ar, jei tai įmanoma, jį visiškai pašalintų.

 

8. Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politikos pakeitimai

Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti šią Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politiką. Pranešimas apie tai bus paskelbtas Interneto svetainėje. 

 

Ši Konkurencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2024 m. gegužės 20 d.